Deze website is eigendom van Uitgeverij De Boemerang met de volgende ondernemingsgegevens:

Uitgeverij De Boemerang
Nederkouter 137
9000    Gent
E-mail: info@rooieoortjes.nl
Ondernemingsnummer: BTW BE 0518.930.402

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle teksten, commentaren, tijdschriften, illustraties, beelden, merken, data e.d.  vertoond op de website zijn beschermd door het auteursrecht en de naburige rechten, evenals door elk recht inzake intellectuele eigendom en dit voor de hele wereld. Deze behoren toe aan Uitgeverij De Boemerang of rechthoudende derden. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie van de website of van de cataloog van Uitgeverij De Boemerang is strikt verboden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Uitgeverij De Boemerang levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Uitgeverij De Boemerang de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Uitgeverij De Boemerang kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Uitgeverij De Boemerang is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Prijzen die vermeld worden gelden daarenboven onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van prijzen door de leveranciers van Uitgeverij De Boemerang. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Uitgeverij De Boemerang geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Uitgeverij De Boemerang kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Uitgeverij De Boemerang verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd, verstaande –naar gelang van de hoedanigheid van de klant en/of hoegrootheid van de betwisting: de Rechtbank van Koophandel te Gent, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent of het Vredegerecht van het eerste kanton te Gent.